Nuru ŞEMS ——EY ADEMOĞLU! Sen Bir Güneşsin Işığını Kaybetme

26. ŞEHADET OKUMANIN FAYDASI

Ömründe bir kere şehadet getirmek farzdır, delil Allah Taâlâ’nın “Bilki Allah’tan başka tanrı yoktur” (Muhammed 47/19) kavl-i şerifidir. Ve kelime-i şehadet getirmenin dört şartı vardır:

1. Dil ile getirirken kalbi hazır olmak,
2. Mânasını bilmek,
3. Hulûs-i kalp ile getirmek,
4. Tazim ile getirmek.

Ve dahi şehadet getirmenin yüz otuz kadar faidesi vardır. Amma zikr olunacak dört şeyden biri bulunmasa şehadet kelimesinin faidesi olur, eğer bulunursa faidesi yoktur. Ol dört şeyin biri şirk (Allah’a ortak koşmak), biri şek (şüphe), biri teşbih (Yüce Allah’ı varlıklardan birine benzetmek), biri ta’tîl (Allah’ın varlığını veya kâinata müdahalesini inkâr etmek). Şirk Allahu azimü’ş-şan’ın zatında şirk koşmağa, şek dinde meks etmeğe (tereddüt göstererek durmaya), teşbih vehminde Allah Taâlâ’yı bir mahlûka benzetmeğe, ta’tîl Allahu azimü’ş-şan âleme karışmaz, her bir şey vakti geldikte kendi tabiatıyla olur demeğe derler.

Ve dahi yüz otuz faidenin otuzu bu mahalde zikr olunmuştur. Otuzdan beşi dünyada ve beşi ölür iken ve beşi kabirde ve beşi Arasat’ta ve beşi Cehennem’de ve beşi Cennet’te.

Amma dünyada olan beş faide: İsmi güzel çağırılır, ahkâm-ı şer’iyye üzerine farz olur, boynu kılıçtan kurtulur, Allahu azimü’ş-şan razı olur, cümle müminler ona muhabbet eder.

Ve dahi ölür iken olan beş faide: Azrail aleyhi’s-selâm ona güzel surette gelir, san yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır, Cennet kokuları gelir ve dahi İlliyyîn’e çıkar müjdeci melekler gelir “merhaba ya mümin, sen Cennetliksin”deyü haber verirler.

Ve dahi kabirde olan beş faide: Kabri geniş olur, Münker ve Nekir hazretleri güzel surette gelir, Allahu azimü’ş-şan ona bir melek tayin eder, bilmediğini talim eder, Allahu azimü’ş-şan bilmediğini hatırına getirir, Cennet’te makamın(ı) görür.

Ve dahi meydan-ı Arasat’ta olan beş faide: Sual ve hesabı asan (kolay) olur, kitabı sağından verilir, mizanda sevabı ağır gelir, Arşu’r-Rahman altında gölgelenir, Sırat’ı yıldırım gibi geçer.

Ve dahi Cehennem’de olan beş faide; Eğer Cehennem’e girer ise Cehennem ehli gibi gözleri gök olmaz, şeytan ile çatılmaz, ellerine ateşten bilecek, dahi boğazına zencir vurulmaz, Hamım suyundan içirmezler, ebedi Cehennem’de kalmaz.

Ve dahi Cennet’te olan beş faide: Cümle melekler ona selâm verir, sıddîklar ile refik (arkadaş) olur, ebedi Cennet’te kalır, Allah Taâlâ ondan razı olur, Allahu azimü’ş-şan’ın didârını görür.
[ Geri Dön: Mızraklı İlmihal | 27. GÜZEL AHLAK HAKKINDA ]

Reklamlar

Etiket Bulutu

%d blogcu bunu beğendi: